ДаллБогг: Живот и Здраве АД е част от групата на Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД – един от най-големите холдинги в България.
Национален телефонен номер 0700 16 406

Първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг.
Телефон при застрахователно събитие: 0800 13 014

Групама в България е част от френския гигант в застраховането Групама Груп. На българския пазар компанията присъства от 2008 г. като придобива двете застрахователни дружества „ДСК Гаранция“ и става техен едноличен собственик.
Телефон при застрахователно събитие: 0700 123 32

Групама в България е част от френския гигант в застраховането Групама Груп. На българския пазар компанията присъства от 2008 г. като придобива двете застрахователни дружества „ДСК Гаранция“ и става техен едноличен собственик.
Телефон при застрахователно събитие: 0700 123 32

image

Планинската застраховка ти позволява да се наслаждаваш на любимите си занимания в планината, спокойно! Можеш да разчиташ на нея при спортна или туристическа дейност, както и ако решиш да упражняваш екстремни хобита в планината.

image

Застраховка "Практикуване на екстремни спортове" е вид застраховка злополука. Тя, обаче е специално предназначена за хора, практикуващи екстремни спортове, като каране на ски, сноуборд и други.

image

Застраховка "Отмяна на пътуване" е предназначена за хора, които са закупили организирана почивка от туроператор или са организирали такава самостоятелно и са извършили предварително плащане за нея.

image

Застраховката „Злополука на учащи” е доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, и децата и персонала в детски градини и ясли.

image

"Медицинска застраховка за пътуване в чужбина" е популярна застраховка, сключваща се често при пътуване в чужбина.

image

Застраховка "Имущество" е продукт обезпечаващ загубите Ви от евентуални неблагоприятни събития върху Вашия имот.

image

Застраховка "Заболяване" предпазва животът и здравето на български и чуждестранни граждани, пребиваващи на в България.

image

Застраховка "Живот" е начин за гарантиране на финансова стабилност и сигурност на Вашето семейство.

image

Застраховка "Товари по време на превоз" е продукт насочен изцяло към сигурността на товарите по време на тяхното транспортиране.

image

Застраховка "Злополука" предоставя защита срещу събития вследствие на злополука свързана с живота и здравето Ви.

image

Застраховка "Земеделски култури" е предназначена за реколтата, добива или продукцията от житни, варивни, окопни култури, трайни насаждения, едногодишни и многогодишни треви, зеленчуци, цветя и други.

image

Застраховка "Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели" осигурява защита при на смърт или унищожаване на изброените, вследствие на: злополуки, заразни и незаразни болести, клане по необходимост на домашни животни и птици, собственост на застрахования.

image

Застраховка "Обща гражданска отговорност" е предназначена за покритие на вреди от застраховането лице (юридическо или физическо) към трети лица било то имуществени или неимуществени при или по повод осъществяване на стопанската му дейност.

image

Застраховка "Разни финансови загуби" покрива разни финансови загуби вследствие на неизпълнение на различни договори с финансов елемент.

image

Застраховка "Професионални отговорности" е задължителна за част от професиите в България и гарантира обезпечаване на клиентите вследствие на неправилни професионални действия от застрахования.

image

"Медицинска застраховка за чужденци", пребиваващи в България е предназначена за хора с чуждо гражданство пребиваващи краткосрочно или преминаващи транзитно през страната.

Our Experts always ready to work with you.

Let's Talk

Request a Free Quote

    error: Content is protected !!