В живота на човек, все някога, някъде, някак си може да се сблъска с това чудо наречено „застрахователно събитие“! Какво да правиш, когато то настъпи? Подбрали сме ти няколко съвета, които са валидни в общия случай. Разбира се, всяко застрахователно събитие има своите изисквания, но това са така наречените общовалидни правила, с които да си наясно, за всеки случай.

Общи изисквания
• Трябва да имаш валидна застрахователна полица.
• И да си заплатил застрахователната премия.
• Застрахователното събитие трябва да е настъпило в периода на валидност на полицата;
• Пострадалото имущество да е застраховано по съответната полицата;
• Да информираш твоят застраховател в срока посочен в Общите условия на полицата ти.

Какви са сроковете за подаване на уведомление
• В случай на застрахователно събитие, трябва да уведомиш застрахователя в рамките на 3 дни.
• В случай на кражба, чрез взлом или грабеж и злоумишлени действия на трети лица срокът за уведомяване на застрахователя е не по-късно от 24 часа от узнаването.

Какво си длъжен да направиш, при настъпване на застрахователно събитие
• Да вземеш всички необходими мерки за ограничаване на щетите, както и за спасяване и запазване на застрахованото имущество.
• Да не променяш състоянието на увреденото имущество без разрешение на застрахователя. Изключение правят случаите, когато това е спешно необходимо за минимизиране на щетите!
• Да осигуриш свободен достъп на застрахователя до увреденото имущество и източника на вредата.

Какви документи ти трябват, за да заведеш щета
• Попълнено заявление за щета (по образец на застрахователя);
• Документ за собственост;
• Застрахователна полица;
• Документ от компетентните органи (в случай че настъпилото застрахователно събитие изисква такова);

За кои събития се изисква становище на компетентните органи
• Пожар – служебна бележка от РСПБЗН;
• Природни бедствия – писмо от районната ХМС;
• Земетресение – писмо от сеизмологичния институт към БАН;
 Кражба, грабеж, вандализъм – служебна бележка от РПУ;

error: Content is protected !!