Селскостопанската дейност е свързана с различни, непредвидими рискове. Последните са породени, най-често от природни бедствия и климатични аномалии, които са извън волята на човека. Поради тези причини, една голяма част от дейността на застрахователите е насочена, именно към селскостопанските застраховки с цел защита на имуществените интереси на предприятия и фермери.
Застраховките в този сектор, най-общо могат да се разделят на две категории: култури и селско стопански животни.

При нея, обект на застраховане могат да бъдат реколтата от лозя, овощни и зеленчукови градини, селскостопански култури, такива в парници и оранжерии и други. Покритието включва количествена и/ или качествена загуба, настъпила в следствие на рискове, като градушки, бури, осланяване, проливен дъжд, пожар, измръзване и щети от паднали летателни апарати.

В този случай, обект на застраховане са селскостопанските животни, като едър и дребен рогат добитък, еднокопитни,чифтокопитни, свине, птици, риби и кошери с пчели. Покритието включва смърт и принудително клане, в следствие на възникнало природно бедствие, пожар,определен тип болести и д.р.
Различните компании предлагат и различни разширени покрития на селскостопанските застраховки. С радост ще ви помогнем да се ориентирате в морето от възможности и да изберете най-добрата селскостопанска застраховка за вас!
error: Content is protected !!