ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЛЕГИОН БРОКЕР ООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ, ПРИЕТИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА 30.10.2019 г.

ИЗПОЛЗВАЙКИ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТАЗИ УЕБ СТРАНИЦА , ВИЕ декларирате и се съгласявате с условията , изложени по-долу.
Моля, прочетете внимателно изложената по-долу информация.

Понятията , използвани в настоящите общи условия:

„Застрахователен брокер” или „ Легион Брокер” се означава дружеството „Легион Брокер” ООД
„Потребител” означава физическо или юридическо лице/а , което използва услугите, предоставени от разстояние чрез страницата www.legionbroker.bg и което действа извън рамките на своята търговска или професионална компетентност;
„Web страница или страницата” означава място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) в интернет – www.legionbroker.bg , съдържащо файлове и информация, относно услугата от Легион Брокер ООД;
„Поръчка” означава волеизявление за възлагане от страна на потребителя към застрахователния брокер на действия при сключване на застрахователен договор;
„Потвърждение на поръчката” означава съобщение до потребителя от страна на застрахователния брокер , с което последния приема да извърши възложените му действия за сключване на застрахователен договор;
„Изпълнение на поръчката” означава сключване на застрахователен договор;
„Полица” означава договор за застраховка.
Предназначението на настоящите общи условия е да регулират отношенията между „ Легион Брокер” ООД и потребителите , които , използвайки страницата на www.legionbroker.bg , в реално време възлагат на дружеството в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор срещу възнаграждение , което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя или се начислява допълнително към застрахователната премия с цел покриване на разходи по обслужване на застраховката.

1.Изисквания към потребителите на услугата:

1.1.Услигите които Легион Брокер предоставя посредством страницата са предназначени за местни физически лица които са пълнолетни , дееспособни и не са поставени под запрещение, както и юридически лица , регистрирани по Търговския закон на Република България.
Недействителен е договор, сключен от лица изброени в предходното изречение.
1.2. Легион Брокер, като оператор на web портала www.legionbroker.bg , си запазва правото да поиска от клиента допълнителна информация и документи за предоставяне на услугата „ Застрахователно посредничество” , включително , но не само : копие на лични документи , договор за възлагане по образец, както и всички други документи, изисквани от българското законодателство за предоставяне на услугата.
1.3. Легион Брокер като оператор на web портала www.legionbroker.bg , си запазва правото да откаже предоставяне на услугата „ Застрахователно посредничество” , в случаите когато застрахователните компании откажат сключване на полица на клиент , в случаите когато клиентът е въвел некоректни данни или откаже да даде данни при комуникацията със служител на Легион Брокер , както и в случаите когато прецени , че това би застрашило репутацията , сигурността или българското законодателство.
1.4.Когато услугата застрахователно посредничество се заявява от чуждестранен гражданин , Легион Брокер си запазва правото да изиска допълнителна информация и документи , съгласно българското законодателство.

2.Предлагани застраховки online , Цени , и Начини на плащане:

2.1 Услугите предоставяне от Легион Брокер се осъществяват по инициатива на и след изрично искане от страна на потребителя. Посредством www.legionbroker.bg , Легион Брокер предлага и сключва от името и за сметка на потребителя договори за застраховки с избрано от потребителя застрахователно дружество. По силата на договора за застраховка и гореописаното упълномощаване потребителят дължи плащане на цената на застраховката. Тя е равна на записаната по полицата премия и евентуална допълнителна такса за покриване на разходи за обслужване на застраховката.
2.2. Цената на застраховката зависи от обекта на застраховката, рисковия профил и застрахователната история на обекта на застраховката, периодичността на плащане и други особености за съответния вид застрахователен договор. Точната цена според персоналните характеристики на потребителя, може да бъде проверена след коректно попълване на необходимите данни за съответния вид застраховка.
2.3.Предоставената информация за цената на избраната от Потребителя застраховка е валидна за срока , посочен в офертата по съответния вид застраховка. Информацията на страницата се актуализира от Легион Брокер своевременно при промяна на тарифите на застрахователите.
2.4.Легион Брокер полага всички усилия за поддържане на точна и вярна информация за предлаганите от застрахователните компании тарифни и други застрахователни условия. Въпреки това в отделни случаи в резултат на техническа или фактическа грешка или поради ненавременно предоставяне на информация от застраховател към Легион Брокер, е възможно да съществува неточност в условията. Потребителят има право да откаже сключване на застрахователния договор без да дължи всякакви неустойки и такси във връзка с отказа си.
2.5.Поръчаните чрез WEB сайта застраховки и вноски се заплащат чрез една от посочените в страницата възможности за това, а именно:
2.5.1. При поръчка на полица- чрез банков превод по сметка на Легион Брокер , указана на страницата; чрез наложен платеж при доставка на полицата.
2.5.2 При плащане на поредна вноска по вече сключена полица – чрез банков превод по сметка на Легион Брокер , указана на страницата; чрез наложен платеж при доставка на съпътстващи вноската документи.
3.Разсрочено плащане на застрахователната премия:
3.1. В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия в срок застрахователят може да извърши едно от следните действия:
3.1.1. Да намали застрахователната сума по договора, съответно на частта от неплатената премия;
3.1.2. Да измени условията по договора;
3.1.3 Да прекрати застрахователната полица.
3.2. Легион Брокер не носи отговорност, в случаи ,че дължимата застрахователна премия не е заплатена в срок от застраховащия и в резултат на това застрахователя е предприел някое от описаните по-горе действия.

4. Цени на услугата

4.1. Услугата по застрахователно посредничество се предоставя безплатно за потребителя. Той не дължи каквито и да е други комисионни, извън премията по полицата, определена по тарифите на съответния застраховател.
4.2. Предоставянето на услугата по застрахователно посредничество е свързана със сключване на договор за застраховка с избрано от потребителя застрахователно дружество. По силата на договора за застраховка потребителят дължи плащане на цената на застраховката. Тя е равна на записаната по полицата премия.
4.3. Цената на застраховката се определя от тарифните условия на застрахователя към момента на сключване на настоящия договор. Тя зависи от обекта на застраховката, рисковия профил и застрахователната история на обекта на застраховката и застрахованите лица, периодичността на плащане и валутата, в която е сключен договора. Точната цена, според конкретните рискови характеристики на потребителя, се визуализира на потребителя след предоставяне от негова страна на определени от брокера видове данни, визуално формализирани с въпросник за съответния вид застраховка. Въпреки това в отделни случаи в резултат на техническа или фактическа грешка или поради ненавременно предоставяне на информация от застраховател към „Легион Брокер “ ООД, е възможно да съществува неточност в условията . В тези случаи „Легион Брокер “ООД, уведомява потребителя преди издаване на застрахователния договор.

5. Ред за предоставяне на услугата

5.1. В зависимост от обекта на застраховка, потребителя избира една от предлаганите 5.2. Потребителят отговаря коректно и пълно на всички поставени въпроси и попълва всички предвидени във въпросника полета за данни необходими за оценка на риска. Посочените отговори имат декларативен характер по отношение на тяхната достоверност. С натискането на бутон “Покажи офертите” потребителят изпраща запитване за оферта.
5.3. След получаване на запитване за оферта (поръчка), въз основа на посочените от потребителя рискови характеристики, служител на брокера се свързва с потребителя за да провери достоверността на получените данни и потвърждава поръчката. Това се извършва само във времето от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 часа .Поръчки получени извън посочените дни и часове, включително и в празнични дни, се потвърждават на първия работен ден след получаване на поръчката. Брокерът предоставя ценова оферта за застраховка. При коректно попълнена поръчка и потвърждение от страна на брокера се пристъпва към издаване на полица.
5.4. Потребителят може да избере да поръча сключването на застраховка с предпочитано от него застрахователно дружество, включено в офертата.
5.5. В зависимост от изискванията на избрания застраховател, за сключване на застраховката брокерът може да изиска от потребителя да предостави допълнителни данни, копие на свидетелство за регистрация на превозното средство, документ за придобиване, фактура, договор или друг документ, съдържащ фактическа информация за обекта на застраховане или застрахованото/ните лице/а.
5.6. С изпращането на поръчка за сключване на застраховка, потребителят упълномощава и възлага на брокера съгласно чл. 301, ал.2 и ал.4 от Кодекса за застраховане да сключи от негово име и за негова сметка застрахователен договор.
5.7. След изпращането на поръчка за полица потребителят следва да посочи пощенски адрес за доставка на полицата, име на получател и телефон за връзка с получателя, наричани общо адрес за доставка и предпочитан от него начин на плащане. При получаване на адреса за доставка брокера изпраща потвърждение до електронната поща на потребителя, с което договора за предоставяне на застрахователно-посреднически услуги от разстояние се счита за сключен.
5.8. Поръчката за застраховка не е обвързваща и не поражда ангажимент за брокера и няма да бъде изпълнена, докато за нея не бъде предоставен адрес за доставка.
5.9. Брокерът може да използва телефон за допълнително потвърждение на всяка поръчка или проверка на предоставените от потребителя данни.
5.10. При съмнение по отношение на достоверността на предоставената от потребителя информация, грешки, пропуски, несъответствия; отказ от страна на потребителя да предостави допълнителни информация, изисквана от брокера във връзка с поръчката или да удостовери качеството на предоставената информация със съответен документ; наличие на текущо валидна полица с оставащ срок на валидност повече от 30 дни; наличие на допълнителни изисквания към конкретния клиент от страна на застрахователя; предоставяне на адрес за доставка или други обстоятелства, които не позволяват полицата да бъде сключена при стандартни тарифни условия или които не са били известни на брокера към момента на изготвяне на офертата, брокерът може да откаже сключване на застраховка или да предложи нова оферта. За отказа си брокерът информира потребителя по телефона (или на електронната поща на потребителя). Предложението на нова оферта и нейното приемане може се осъществява чрез комуникация между брокера и потребителя по телефона (или чрез електронната поща).
5.11. При липса на основание за отказ брокерът потвърждава поръчката в посочените дни и часове в т. 11.3. За приемането на поръчката брокерът уведомява потребителя по телефона (или до електронната поща на потребителя). При приета поръчка брокерът издава полица. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично с клиента в застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на сключването на договора и след заплащане на застрахователната премия.
5.12. В срок до три работни дни от получаване на поръчката чрез сайта и издаване на полицата, брокерът изпраща подписаната застрахователна полица на хартиен носител заедно с придружаващите я документи – сертификат „Зелена карта“ и знак издаден от Гаранционния фонд до посочения от потребителя адрес за доставка. За потвърждение на доставката брокера изпраща писмо до електронната поща на потребителя.
5.13. С получаването на полицата, потребителят удостоверява изпълнението на поръчката.

6. Прекратява на застрахователен договор, сключен чрез страницата

6.1. Застрахователен договор, сключен чрез сайта може да бъде прекратен :
6.1.1. При взаимно съгласие на клиент и застраховател, изразено в писмен вид;
6.1.2. Съгласно условията на съответната застраховка;
6.1.3. Едностранно от застрахователя в случаите на разсрочено плащане на вноските от застрахователната премия- при неплащане в срока, уговорен в застрахователния договор, след изпълнение на законовите задължения на застрахователя съгласно Кодекс на застраховането.
6.2. Договорът се прекратява , ако потребителя – физическо лице , което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, упражни правото си на отказ от него в 14 (четиринадесет) дневен срок от подаване на електронната поръчка през тази страница. Потребителите на сайта – физически лица , който действат като пълномощници нямат право на отказ от договора с Легион Брокер , сключен чрез изпращането на електронна поръчка. Потребителят-физическо лице което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност , има право да се откаже от сключения договор на основание чл.12,ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние , с изключение на случаите по чл.12,ал.3,т.2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
6.3. Желанието на отказ от застрахователен договор от страна на потребителя се извършва само и единствено в писмен вид , които трябва да съдържа номера на поръчката , изпращането се извършва на адреса на управление на Легион Брокер. Отказа на потребителя може да бъде немотивиран . Срокът за упражняване на правото на отказ е до изпълнението на поръчката , но не повече от 14 дни от датата на сключване на договора.
6.4.За да упражни правото си на отказ по реда на чл.12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние , застраховащият , които е потребител по смисъла на чл.7,ал.2 от същият закон е длъжен да изпълни задълженията, вменени му от разпоредбите на Кодекса на застраховането , като за целта върне всички изпратени му на изпратените на хартиен носител документи от Легион Брокер.
6.5. При упражняване на правото си на отказ потребителя е длъжен да възстанови на Легион Брокер пълния размер на куриерската услуга за доставка на полицата и съпътстващите я документи, както и стойността на действително предоставените услуги по договора в 7 (седем) дневен срок. За прекратяване на сключен с посредничеството на брокера застрахователен договор, за който поръчката е изпълнена (издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ) потребителя следва да се обърне към застрахователната компания с която е сключен договора.

7. Права и задължения на потребителите:

7.1. Потребителя може да избира една или повече от предлаганите през страницата застраховки. Потребителят се задължава да информира Легион Брокер относно търсените застрахователни услуги и обектите , който желае да застрахова. Информирането се осъществява посредством избора на една от предлаганите чрез страницата застраховки и попълването на въпросник за нея. Потребителят носи отговорност за достоверността на предоставената от него информация.
7.2.Потребителят може сам да избере застрахователното дружество, с което да бъде сключено избраната от него застраховка.
7.3. Потребителят има право да изисква допълнителна информация от брокера във връзка с предоставените му оферти.
7.4. С подаването на електрона поръчка за доставка на застраховка чрез тази страница, потребителят се съгласява и изрично волеизявява да получи избраната от него застрахователна полица и съпътстващите я документи и да заплати дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока , в който може да се откаже от сключения с Легион Брокер договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние , съгласно изискванията на чл.13,ал.1, изр.2 и ал.2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
7.5.Потребителите на услугата , предлагана чрез страницата се задължават да предоставят пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в електронната поръчка за избрания продукт , и декларират ,че са уведомени , че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга , предоставяна от Легион Брокер застрахователен договор. Потребителят на сайта е длъжен да предостави коректно и точно личните си данни или данните на дружеството, чийто интереси са предмет на застраховане , въз основа на които Легион Брокер може да извърши идентификация.
7.6.Потребителят се задължава да използва страницата въз съответствие с приложимото законодателство , правила и регулиране.

8. Права и задължения на Легион Брокер

8.1. Легион Брокер е длъжен да извърши анализ на предлаганите застрахователни услуги. на застрахователните рискове и предложенията за застрахователно покритие на различни застрахователни дружества, с които има сключени договори. Легион Брокер е длъжен да представи цялата необходима информация за условията, при които ще бъде сключена застраховката.
8.2. Легион Брокер е длъжен да консултира потребителя при сключване на различните застрахователни договори и да администрира сключването им.
8.3.Легион Брокер е длъжен да следи за сроковете на плащане и подновяване на сключените през страницата застрахователни договори и може да изпраща напомнящи съобщения за предстоящи плащания или изтичане на срока на сключени полици до електронната поща на потребителя.
8.4. Брокерът има право по всяко време да модифицира или преустановява , временно или за постоянно , страницата или части от нея без предварително предизвестие към потребителя.
8.5 Легион Брокер си запазва правото да поиска от клиента допълнителна информация и документи за предоставяне на услугата „Застрахователно посредничество“, включително, но не само: копия на лични документи, изисквани от Българското законодателство за предоставяне на услугата.

9.Правни изключения и ограничения:

9.1. Легион Брокер не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството поради динамиката на застрахователния пазар, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „Легион Брокер ” ООД не носи отговорност за допуснати грешки, непълности или загуба на информация на уебсайта.
9.2. В случай че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Дружеството се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Дружеството не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма.
9.3. Легион Брокер не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него. Това изчерпателно ограничаване на отговорността на Легион Брокер се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.
9.4. Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Екипът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че Легион Брокер отговаря или гарантира за съдържанието на същите.
9.5. Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия променените условия за ползване.
9.6. Легион Брокер не гарантира, че този уебсайт и неговото съдържание е свободно от вируси или друго нещо с разрушаващи свойства, въпреки полаганата от екипа на Дружеството грижа.
9.7 Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение като се свържете директно с Дружеството.

10.Защита на личните данни

10.1. Легион Брокер притежава удостоверение за Администратор на лични данни № 308771, издадено от Комисията за защита на личните данни. Легион Брокер събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на електронна поръчка за закупуване на застраховка онлайн. Личните данни могат да бъдат използвани от Легион Брокер за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от дружеството като застрахователен брокер и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие с подаване на електронната поръчка през сайта. Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.
10.2. Легион Брокер няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез уебсайта полици, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. Легион Брокер се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

11.Приложимо право

11.1. Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с Легион Брокер чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.

12.Други условия

12.1. Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.
12.2.Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.
12.3.Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променени от брокера. За всяка промяна брокерът уведомява потребителя чрез публикуване на съобщение на страницата.

13. Гаранционен фонд

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.

 

error: Content is protected !!