Застраховка на Товари по Време на Превоз (КАРГО)

Застраховка „Товари по време на превоз“ е продукт насочен изцяло към сигурността на товарите по време на тяхното транспортиране.

Покритията са спрямо рисковете, които клиента иска да бъдат покрити и се вписват в застрахователната полица. Застраховката може да бъде сключена както от юридическо, така и от физическо лице. Могат да бъдат засваховани всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на транспортирането.

pdfИзтегли Договор за възлагане

Често задавани въпроси

Товарите могат да се застраховат по:• Обичайни бройни единици – на бройки, колети, връзки,каси и други;• Тегловни единици – когато товарите се превозват внасипно или наливно състояние;

Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида транспорт, началната и крайната дестинация.

Застрахованата сума е тази, за която е застрахован товара и която е посочена в застрахователния договор. Тя не може да бъде по-голяма от застрахователната стойност на товара. Застрахователната стойност е пазарната стойност или така наречената фактурна стойност на застрахования товар към деня, в който се сключва договорът. Тя се определя от стойността на застрахования товар в мястото и времето на натоварването, заедно с разходите по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната печалба.

Застрахователна премия представлява процент от застрахователната сума. Определя се в зависимост от вида и опаковката на товара, вида транспорт, направлението и застрахователното покритие.

Всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на транспортирането.

error: Content is protected !!