Застраховка Разни Финансови Загуби

Застраховка „Разни финансови загуби“ покрива разни финансови загуби вследствие на неизпълнение на различни договори с финансов елемент.

Често този вид застраховка е задължителен при подписване на междуфирмени договори, с цел да се гарантира изпълнението им. Неизпълнението на финансовия елемент подлежи на обезщетение съобразно предвиденото в застрахования договор. Тази застраховка покрива дейност извършвана на територията на Република България.

pdfИзтегли Договор за възлагане

Често задавани въпроси

Застрахователната сума е тази, за която са застраховани предполагаемите финансови загуби на Застрахования, посочена в застрахователната полица и се определя в български лева. При допълнително договаряне, може да се определи и в друга валута. Размерът на застрахователната сума не може да надвишава очаквания или договорения размер на финансовата загуба. Когато подлежащите на застраховане финансови загуби на Застрахования могат да произтекат от няколко или множество сключени от него договори и всички те се застраховат наведнъж, в полицата се посочва застрахователната сума за един договор и общата застрахователна сума общо за всички договори. Застрахователят може да ограничи общата застрахователна сума за всички договори до размер по-малък от произведението между Застрахователната сума за отделен договор и броя на договорите.

Застрахователното покритие може да обхване: Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот; Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования – доставчик или изпълнител по търговски договор; Финансови загуби, вследствие на лошо време; Финансови загуби, вследствие пожар и природни бедствия; Загуба на доход вследствие авария на машини; Загуба на трудово възнаграждение; Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски; Загуба на пазарна стойност; Косвени търговски загуби; Други нетърговски финансови загуби; Други финансови загуби;

Застрахователното покритие може да обхване: Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот; Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования – доставчик или изпълнител по търговски договор; Финансови загуби, вследствие на лошо време; Финансови загуби, вследствие пожар и природни бедствия; Загуба на доход вследствие авария на машини; Загуба на трудово възнаграждение; Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски; Загуба на пазарна стойност; Косвени търговски загуби; Други нетърговски финансови загуби; Други финансови загуби;

error: Content is protected !!