Застраховка на кучетата

Застраховката е предназначена за всяко физическо, юридическо лице или едноличен търговец, притежаващо животни.

Допълнителна информация

Какво покрива застраховката:
  • Смърт от заразни заболявания
  • Смърт от незаразни и паразитни заболявания
  • Клане (убиване) по необходимост в резултат от пожар, природни бедствия, злополука, заразни, незаразни и паразитни заболявания
  • Смърт от пожар, природни бедствия и злополука
  •  Пожар
  •  Природни бедствия (градушка, буря със скорост над 15 м/сек, удар от мълния и наводнение от придошли водни маси)
  •  Злополука (взрив, нападение от диви животни, удар или прегазване от пътно превозно средство или удар от електрически ток, причинили наранявания на застрахованите животни, водещи до тяхната смърт или клане по необходимост)
Направи запитване за оферта:

    error: Content is protected !!