Свържи се с нас

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Ако не намерите, това което търсите като въпрос не се колебайте да се свържете с нас

Срокът за завеждане на щета по застраховка Автокаско варира в зависимост от типа на събитието.
При ПТП разполагаш с между 3 и 7 работни дни, за да заведеш щетата. В този случай, срокът се определя от твоята застрахователна компания. При пожар или кражба трябва веднага да сигнализираш компанията по телефона, а в последствие и писмено, в рамките на 24 часа.

В случай, че имаш сключена застраховка „Автокаско“ можеш да се възползваш от услугата „ремонт в доверен сервиз“, в случай на щета и при условие , че е упоменато в застрахователната полица, като възможност за възстановяване на щети. В този момент, твоят застраховател ще ти предложи списък със сервизи, от които да си избереш.

Какво всъщност представляват доверените сервизи?

Това са сервизите, успели да изпъкнат сред масата и да спечелят доверието на застрахователя, защото предлагат качествено обслужване и разумни цени. Те имат договорни взаимоотношения с застрахователната компания и възстановяването на щети в тях е безкасово за клиента. Разбира се, в случай че в застрахователната му полица е включена опцията „ доверен сервиз“.

Ако колата ти е нова, до 3 годишна, можеш да използваш за ремонта и сервиза на официалния и представител.

Провери техническите характеристики на автомобила си тук!
Калкулирай нотариална такса при прехвърляне на автомобила и годишен пътен данък тук!
Провери дали гражданската ти отговорност е валидна тук!

”Застрахователен брокер” е търговецът, който по възлагане осъществява посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги.

„Застрахован“ е лицето, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователен договор.

„Застрахователен риск“ е обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, осъществяването, на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахованото лице.

„Застрахователна премия“  е сумата, която Вашият застраховател изисква да плащате за застраховката.

„Застрахователна сума“ (лимит на отговорност) е договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования, ползващото се лице или третото увредено лице.

”Застрахователна стойност” е действителната стойност на МПС или друг обект към момента на сключване на застрахователния договор.

„Застрахователно събитие“ е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.

”Застрахователно обезщетение” е сумата, която изплаща застрахователят срещу възникнали щети на застрахованото имущество. Застрахованият е длъжен да докаже настъпването на застрахователното събитие, вследствие на което са възникнали щетите и наличието на застраховка.

„Застраховащ“
 е лицето, което сключва застрахователния договор със застрахователя и плаща определената в този договор премия.

Застрахователен договор“ е договорът, с който се сключва застраховка. Включва Общи условия, Специални условия, добавъци и други документи.

”Самоучастие (франшиз)”
 е участие на застрахованото лице в размера на обезщетението в определен процент или до определен размер.

„Изключения“
 са събития, при които застрахователят не изплаща обезщетение.

„Общи условия“
 са типизирани клаузи, приложими към неограничен брой застрахователни договори, независимо от наименованието им.

„Ползващо се лице“
 е лицето, на което се изплаща застрахователното обезщетение.

„Полица“
 са детайлите на застраховката, какво покрива, какво не, какво струва и други.

„Потребител на застрахователни услуги“
 е застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическото или юридическото лице, което проявява интерес да се ползва от услугите, предоставяни от застраховател или от застрахователен посредник във връзка с предмета му на дейност.

„Период на застрахователно покритие“
 е периодът, през който застрахователят покрива застрахователния риск

„Трето ползващо се лице“
 е друго лице, посочено от застрахования в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума

Има голяма разлика между това да спестявате пари в банка и да застраховате живота си в застрахователна компания.

Да разберем разликата между животозастраховането и спестяването в банка!

Когато влагаме парите си в банка под формата на депозит,банката ни плаща малка лихва върху вложената сума. Ако се случи нещо непредвидено и ние имаме нужда от парите си, всичко което ще получим е спестената сума плюс съответната лихва.
Застраховката, от друга страна, е създадена така, че ако нещо се случи, да те обезщети с много повече от това, което си платил, като премии. Например, срещу годишна премия от 300 евро, можеш да си осигуриш животозастрахователно покритие на стойност от 100 000 евро.

Как е възможно това?

С банката имаш индивидуални взаимоотношения – влагаш парите си, като депозит и банката ги управлява вместо теб, изплащайки ти лихва. Застрахователните компании работят на принципа за „солидарност“ или „споделен риск“. Това означава, че средствата на много хора се обединяват, за да се гарантира защита за всеки от групата в случай, че се разболее или почине.

Договорът за възлагане е изискван от закона писмен документ, с който клиента възлага на застрахователния брокер да го представлява пред застрахователните компании, да изисква оферти, да съдейства при застрахователно събитие и да защитава интересите на застрахования. Той се подписва за всички доброволни застраховки.

Ползването на услугите на застрахователен брокер не оскъпява твоята полица! Във формирането на крайната цена към клиента не са включени никакъв вид комисионни и хонорари. За разлика от други посреднически услуги, тази е ориентирана изцяло в полза на клиента с цел предлагане на точно необходимият му продукт и защита на интересите му пред застрахователните компании.

Договорът за възлагане не поражда задължения за теб. Той представлява твоето писмено съгласие застрахователният брокер да сключва и обслужва избраните от теб застрахователни продукти и е задължителен, съгласно Кодекса за застраховане.

Стикерът и контролният талон са нераделна част от твоята застрахователна полица Гражданска Отговорност. Те влизат в крайната и цена и ще ги получиш заедно с полицата си.

Цените за Гражданска отговорност, за една и съща компания, трябва да се еднакви навсякъде, тъй като КФН забрани отстъпките от 08.12.2010.
В случай, че някъде видиш по-ниска цена, е редно да сигнализираш КФН за нарушението!

Нашите консултанти ще се свържат с теб в рамките на 15 дни преди датата на следващата вноска по застрахователната ти полицата.

Обемът на двигателя можеш да провериш на големия регистрационен талон, на автомобила. Той е отбелязан на поле P.1.
В повечето случаи е отбелязан точният обем: примерно 1791 cm3 и в този случай в тарифите това се води двигател с обем „до 1800 см3“.

Застрахователният брокер представлява клиента пред застрахователя. Брокерът е професионалист и познава отлично както нормативната уредба в застраховането, така и методите на работа на различните застрахивателни компании. Използвайки услугите на застахователен брокер получаваш безплатно, също неговите контакти и влияние.

Зелената карта е неотменна част от Гражданската отговорност. Тя се издава до срока, за който е заплатена премията по застраховката. Тоест ако застраховката ти е разсрочена на 2 вноски, ще получиш Зелена карта, валидна до срока на първата вноска, а след като заплатиш втората вноска, ще получите нова Зелена карта с новия срок на валидност.

Задайте вашия въпрос

    error: Content is protected !!